Home

Scopul codului etic

Codul etic - Monde

CODUL ETIC AL SERVICULUI DE ASISTENTA SOCIALA - Asociatia

Scopul Codului Etic al EATA este sa ofere indrumare organizatiilor nationale afiliate la EATA si fiecarui membru EATA. Scopul lui este de a ajuta membri EATA care lucreaza in psihoterapie, consiliere, mediul organizational si educational sa se comporte etic¹. Fiecare Asociatie Nationala are sarcina de a- Scopul procedurii de sistem / Obiectivul: - Realizează un raport anual privind monitorizarea implementării și a respectării principiilor Codului etic și de Integritate Profesională în cadrul instituției, precum și a posibilelor abateri ale angajațilo sau a Comisiei Codului Etic prin e-mail codigoetico@gasnaturalfenosa.com, sau prin corespondenţa internă, orice nerespectare a normelor Codului pe care le observă în timpul desfăşurării activităţii sale profesionale. Notificările transmise către Comisia Codului Etic vor fi prelucrate în mod confidenţial şi în conformitat II. Aplicarea Codului de Conduită Etică 2.1. Codul de conduită etică se aplică tuturor angajaților instituției - funcționari publici și personal contractual, indiferent de funcția ocupată de către aceștia. Fiecare angajat trebuie să cunoască și să acționeze în conformitate cu prevederile acestui cod

în scopul îndeplinirii interesului public, în condiţii de economicitate, eficacitate şi eficienţă; b) profesionalismul - existenţa capacităţilor intelectuale şi experienţei, dobîndite prin perfecţionare profesională continuă şi respectarea Codului etic a Scopul codului etic este de a comunica angajaţilor, într-un limbaj simplu care sunt standardele organizaţiei. Codul etic este valabil când este însuşit şi acceptat de toţi angajaţii, comportamentul lor încadrându-se în prevederile sale, iar dacă managerul nu-l respectă, cu siguranţă nu-l vor accepta nici angajaţii Codul etic. Anexa la Dispoziția nr. 866/14.11.2019 în scopul elucidării celor semnalate şi de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun. g) Conducerea şi salariaţii DASMP au o abordare constructivă faţă de controlul intern managerial, a cărui funcţionare o sprijină în mod permanent. în condiţiile Codului.

Codul etic al evaluatorului Inclusiv note explicative

Etica manageriala in afaceri si factorii acestei

Structura Codului etic 1. Introducere: documentele care au stat a baza Codului( legi, hotărâri, documente internaționale și naționale), Ce valori universale și profesionale stau la baza Codului Scopul Codului etic al inspectorului de control fiscal: a) asigurarea unor servicii de calitate si informarea contribuabilului asupra regulilor etice ale activitatii de control, de a caror respectare sunt indreptatiti sa beneficieze in relatiile cu autoritatea controlului fiscal. b) Incurajeazacontribuabilul sa contribuie activ la derularea. Scopul Codului Etic 1.2. Elaborarea Codului Etic 1.3. Legislatia aplicabilä Codului Etie CAP. 2 DOMENIUL DE APLICARE AL CODULUI ETIC CAP. 3 DEFINIREA UNOR TERMENI DIN CODUL ETIC CAP. 4 PRINCIPII FUNDAMENTALE -MORALE $1 PROFESIONALE CAP. 5 NORME DE CONDUITÅ ÎN CADRUL S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A Scopul Codului etic Scopul codului etic il constituie promovarea unei conduite etice care sa conduca la indeplinirea misiunii Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea. Prezentul cod reglementeaza normele de conduita profesionala a angajatilor din cadrul A.D.L.O. si transpune in practica o serie de valori si principii menite sa ghideze activitatea. Fiecare articol al Codului Etic se bazeaza pe un singur concept. Acest concept unic reprezinta baza filozofica pentru interpretarea si aplicarea fiecarui articol din Codul Etic. Este vorba de conceptul de Servire a Publicului. Acesta este scopul, iar Codul Etic reprezinta mijlocul pentru atingerea acestui scop

Codul de Etica - Eximpro

profesionali, în scopul îndeplinirii interesului public, în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate; b) profesionalismul - existenţa capacităţilor intelectuale şi experienţei, dobîndite prin perfecţionare profesională continuă şi respectarea Codului etic al auditorului intern 1.1 Scopul și domeniul de aplicare Principiile Codului de Etic este etic. Mita poate lua multe forme, inclusiv oferirea sau acceptarea de plăți directe sau indirecte, de servicii, cadouri excesive, donaţii caritabile, sponsorizări sau tratament. Codul etic al cadrului didactic -Prezentul Cod de Etică este elaborat în baza Art. 10 şi 16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.550.. Fiecare articol al Codului Etic se bazează pe un singur concept. Acest concept unic reprezintă baza filozofică pentru interpretarea si aplicarea fiecărui articol din Codul Etic. Este vorba de conceptul de Servire a Publicului. Acesta este scopul, iar Codul Etic reprezintă mijlocul pentru atingerea acestui scop

Codul deontologic - Biblioteca Digitala Online de

Codul Etic al întreprinderii Premier Energy stabileşte normele ce dictează comportamentul etic al managerilor și angajaților în cadrul îndeplinirii atribuțiilor zilnice, privitor la relațiile și interacțiunile acestora cu toate grupurile de interes. Documentul este un ghid de lucru în scopul asigurării unui comportament adecvat pentru angajați în timpul îndeplinirii funcțiilor. Scopul codului etic este: - de a identifica valorile morale fundamentale care stau la baza misiunii profesiei de asistent social. - de a stabili un set de standarde de conduita profesionala - de a clarifica responsabilitatile si actiunile profesionistilor care vor rezolva posibile conflicte de natura etica

Scopul Codului Etic este promovarea unei culturi etice la nivel global in cadrul profesiei de audit intern. Activitatea de audit - este un departament, divizie, serviciu, echipa de consultanti sau de orice alt practician care ofera o asigurare independenta si obiectiva si servicii de consultanta care contribuie la adaugarea unui plus de valoare. Ghid practic de îndrumare a Codului de Etică și Deontologie profesională în UPB Universitățile trebuie să dezvolte un mediu etic și practici etice la nivel ci ca scopul cel mai înalt. Şi avem dreptul să ne aşteptăm la acelaşi tratament. 3)Principiul binefacerii: Fă binele şi, dacă nu poţi face bine fără să faci. Scopul Codului este promovarea culturii etice în activitatea de audit intern. 4. Codul urmăreşte atingerea următoarelor obiective: respectarea Codului etic al auditorului intern, comun tuturor auditorilor interni; c) calitatea activităţii de audit intern - asigurarea corespunderi + Articolul 3 Scopul Codului privind conduita etică a auditorului intern este crearea cadrului etic necesar desfăşurării profesiei de auditor intern, astfel încât acesta să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar.

Scopul Codului de etică al niversităţii Alexandru oan uza din Iaşi este de a susţine şi de a dezvolta continuu climatul de cooperare, respect reciproc, colegialitate, politeţe, încredere, discreţie, solidaritate, care există în interiorul acestei instituţii de învăţămân Importanța codului de etică și deontologie profesională. Orice organizatie, indiferent de dimensiunea ei, este intr-o permanenta interconectare cu mediul sau interior (angajati, management) si exterior (parteneri, beneficiari, comunitatea etc) 4. Scopul Codulului Etic Prezentul Cod Etic al S.C. Informatică Feroviară-S.A., denumită în continuare IF reglementează normele de comportament, integritate morală şi conduită profesională aplicabile organizației şi salariaţilor săi. Codul Etic exprimă angajamentele şi responsabilităţile de natură etică ş 3 Scopul Codului este promovarea culturii etice în activitatea de audit intern from AUDIT 1 at Bucharest Academy of Economic Studie Cod Etic Pagina 4 din 6 Directia de Sănătate Publică Vrancea Respectul față de instituție Art. 7. Personalul are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu maximum de eficiență și eficacitate și de a utiliza în mod judicios resursele instituției, în scopul pentru care au fost alocate

Scopul acestui Cod de etică este să îndrume toți angajații, directorii și administratorii Vertiv din întreaga lume cu privire la modul în care înțelegem să facem afaceri. Acest Cod descrie acțiunile și Îndrumări pentru aplicarea Codului de etic. Scopul Codului de practica este de a clarifica si extinde principiile generale din Codul Etic al organizatiei respective, precum si aplicarea practica a acelor principii. Toti psihoterapeutii care fac parte dintr-o organizatie membra a EAIP trebuie sa adere la Codul de Practica a organizatiei din care fac parte prezinta continutul Codului etic care trebuie respectat. In scopul aplicarii eficiente a dispozitiilor codului etic directorul general va desemna , prin dispozitie, o persoana din cadrul biroului resurse umane pentru realizarea atributiunilor de consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita etica Scopul Codului Etic este promovarea unei culturi etice la nivel global in cadrul profesiei de audit intern. Activitatea de audit este un departament, divizie, serviciu, echipa de consultanti sau de orice alt practician care ofera o asigurare independenta si obiectiva si servicii de consultanta care contribuie la adaugarea unui plus de valoare. supune prevederilor Codului Etic al CIP (Comitetului International Paralimpic), Codului Etic al COSR, Codului Eticii Sportive elaborat de Consiliul Europei, Declaratiei Universale a cu scopul organizatiei. Pentru a exclude pe cât posibil orice posibilitate de abuz, de nerespectare a drepturilor membrilor nostri

Scopul Codului de conduită etică al auditorului intern este de a crea un cadru etic adecvat desfăşurării profesiei de auditor intern, astfel încât acesta să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să s Codul Etic nu poate cuprinde toate regulile de comportament profesional din domeniul tehnicii de securitate si ca urmare, acesta are caracterul unui ghid general ce nu trebuie interpretat ca o negare a existenţei altor reguli, care, chiar dacă nu sunt menţionate, pot fi la fel de imperative. Asociaţia este o asociaţie non-guvernamentală.

Scopul Codului privind conduita etică a auditorului intern este crearea cadrului etic necesar desfăşurării profesiei de auditor intern, astfel încât acesta să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să. Scopul codului și comitetului etic nu este acela de a înlocui reglementările OMS și/ sau legislația din România, ci cuprinde un ansamblu de principii şi reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora activează Asociația SAMAS și se exercită profesia de educator perinatal

Codul etic - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIAL

  1. Corpul de afirmații cuprins în Codul etic al ARPA face trimitere la: Codul deontologic al CPR Corpul de Principii Etice al European Association for Psychotherapy, EPA Principiile etice promovate de International Association for Analytical Psychology, IAAP În central acestor principii stă respectul demnității și valorii persoanei și dorința de a păstra și proteja drepturile umane [
  2. Scopul Codului Etic ÅŸi ale Principiilor NANNA (numit în continuare Codul Etic), este crearea unui set de reguli pentru clientii agentiei, regulile fiind aceleaÅŸi pentru clienti cit si candidati. 1.2 Codul Etic este recomandat celor care incep o relatie de colaborare cu agentia NANNA
  3. 2 CAPITOLUL II Domeniu de aplicare şi principii generale Domeniu de aplicare Art. 1. (1) Codul etic şi de integritate reglementează normele de conduită profesională şi de integritate ale funcŃionarilor publici şi ale personalului contractual din Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita (ITM) şi este definit în continuare Cod etic şi de integritate
  4. în scopul îndeplinirii interesului public, în condiŃii de economicitate, eficienŃă şi eficacitate; b) profesionalismul - existenŃa capacităŃilor intelectuale şi experienŃei, dobîndite prin perfecŃionare profesională continuă şi respectarea Codului etic al auditorului intern, comun tuturo
  5. 2 CODULUI ETIC CODULUI ETIC 3 Misiunea Natuzzi Group este aceea de a crea valoare cu integritate pentru proprii clienți, colaboratori, furnizori și acționari. Există un fir comun care unește ceea ce am construit în peste o jumătate de secol de istorie de ceea ce dorim încă să realizăm în viitor: integritatea noastră
  6. Fiecare articol al Codului Etic se bazeaza pe un singur concept si se refera la conceptul de respect profesional. Acesta este scopul, iar Codul Etic reprezinta mijlocul pentru atingerea acestui scop

4. SCOPUL ROLUL CODULUI ETIC Codul Etic este bazat mai mult pe valori decât pe reguli. El nu reprezintä o listä de interdictii sau restrictii ci dimpotrivä oferä cele mai potrivite solutii ¥i posibilitati de actiune pentru crearea unui mediu profesional etic sänätos. Banca. Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A IBAN precum și cele privind analizarea și soluționarea încălcării prevederilor Codului, sunt conforme cu prevederile stabilite prin ordin al Ministrului educației. CAPITOLUL IV DISPOZIȚII FINALE Art. 13. - Prezentul Cod nu se substituie legilor și regulamentelor în vigoare din domeniul educației și nici nu poate contraveni acestora

respectarea codului etic de catre fiecare parte interesata, conform principiilor si regulilor care stau la baza codului etic. 1.4. Valabilitatea si aplicarea codului etic Codul etic are caracter obligatoriu, se aplica Consiliului de Administratie al A.D.L.O S.A. si impune restrictii in ceea ce priveste comportamentul tuturor partilor interesate etic și integru, adecvat desfășurării în bune condiții a activității profesionale a fiecăruia dintre noi. Romgaz se va bucura de o bună reputație, de respectul și încrederea partenerilor noștri. II. OBIECTIVELE, SCOPUL ȘI PRINCIPIILE CODULUI DE ETICĂ ȘI INTEGRITAT CODUL ETIC PENTRU MEMBRII CSM - PRINCIPII CONVENITE ASUPRA STRUCTURII - 1. Denumire Se va decide asupra denumirii acestei reglementării: `cod etic`, `declaraţie privind conduita etică`, `principii de etică` etc. 2. Preambul a. Scopul codului Un anumit standard minim asumat în privinţa conduitei judiciare şi administrative este meni PRIMARIA COMUNEI TIGVENI Codul etic si de integritate 2/17 Art. 3 Principii generale (1) Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarului public si a personalului contractual sunt cele prevãzute la art.3 din Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita 2.Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr.139 din 20 octombrie 20 10 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament - model de funcţionare a unităţii de audit intern) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.221-222, art.782)

Codul deotologic al asistentului socia

codului etic în cadrul Directiei este utilä pentru promovarea unei conduite profesionale etice evitarea aparitiei unor situatii care ar putea afeeta reputatia institutiei. Codul etic prezintä valorile fundamentale pe care trebuie sä le cunoascä sä le respecte too angaja!ii Codul Etic are drept scop promovarea şi menţinerea unui reale etici în afaceri, care trebuie să ghideze modul de a acţiona a tuturor celor care lucrează pentru Grup, cu scopul final de a realiza obiectivele de succes corporativ în deplină conformitate cu legea şi etica

Asumarea codului nostru 5 Cunoașteți-vă responsabilitățile 6 Cunoașteți-vă responsabilitățile mod etic 19 Combateți luarea de mită și corupția 20 Combateți spălarea banilor 20 calitatea oamenilor noștri și angajamentul lor față de scopul nostru. Suntem întotdeauna alături de dvs., construind un viitor mai bun. Codul etic stabileşte care sunt obligaţiile rezultate din lege cărora trebuie să li 600/2018 pentru aprobarea Codului organizarea de ateliere cu scopul deprinderii, păstrării și promovării diferitelor genuri ale artei, inclusiv meșteșugurilor și îndeletnicirilor tradiționale ;.

Cod de Etică și Conduită Profesională - Electric

Scopul acestui Cod de Etica si Conduită în Afaceri ( Codul de Conduita) este de a stabili principiile de funcţionare ale Programului de Conformitate al ERM, precum şi pentru a fi in acord cu politicile şi procedurile ERM, cu acest Cod de Conduita, precum şi cu toate legile şi reglementările aplicabile Codul etic şi de integritate • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţii publice. (2) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un. Art. 2. Scopul Codului de Etică este: a) identificarea și respectarea valorilor fundamentale care stau la baza educației b) stabilirea unui pachet de standarde de conduită profesională c) să se ofere o mai mare claritate responsabililor și acțiunilor persoanelor implicate în activitatea educațională Art.3 Scopul codului etic este: l. de a identifica valorile fundamentale care stau la baza misiunii asisten!ei sociale; 2. de a stabili un set de standarde de conduitä profesionalã; 3. de a clarifica responsabilitãtile, acfiunile profesioni§tilor care stau la baza rezolvãrii conflictelor etice

Procedura se aplica tuturor structurilor (servicii, compartimente, birouri) din cadrul entitatii publice. Codul de conduita profesionaia si de etica al Entitate - cuprinde un ansamblu de principii si reguli ce reprezinta valorile fundamentale in baza carora se desfasoara activitatea Entitatii - Ordinul MFP nr. 946/2005 (r) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la Codul etic stabileşte care sunt obligaţiile rezultate din instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale funcţie - ansamblul atribuţiilor şi. Obiectivul Codului Etic al Grupului MOL Scopul elaborării Codului Etic este de a oferi părţilor interesate o imagine de ansamblu a normelor de etică pe care Grupul MOL le consideră esenţiale pentru succesul operaţiunilor sale, atât în interiorul, cât şi în afara Grupului. Codul Etic al Grupului MO Rolul Codului Etic în realizarea misiunii Companiei Etica reprezint ă acele principii şi valori de care ţinem cont în luarea deciziilor. Ele ne ajut ă s ă decidem dac ă ac ţiunile şi comportamentele noastre sunt bune sau gre şite. Regulile eticii ne ajut ă s ă ac ţion ăm conform unor standarde înalte şi cu integritate

Atenție! Imagini cu impact emoțional

Codul etic al auditorului intern (în continuare - Cod) reprezintă un ansamblu de principii şi reguli de conduită ce se aplică persoanelor care efectuează auditul intern în sectorul public. 2. Scopul prezentului Cod constă în promovarea culturii etice şi crearea cadrului etic practica de audit intern şi regulile de conduită care descriu comportamentul aşteptat din partea auditorilor interni. Codul Etic se aplică at t persoanelor, c t şi organismelor care furnizează servicii de audit intern. Scopul Codului Etic este. + Articolul 3 Scopul Codului privind conduita etică a auditorului intern este crearea cadrului etic necesar desfăşurării profesiei de auditor intern, astfel încât acesta să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar. Comitetul Naţional Paralimpic, denumit în continuare CNP, se supune prevederilor Codului Etic al CIP (Comitetului Internaţional Paralimpic), Codului Etic al COSR, Codului Eticii Sportive elaborat de cu valorile organizaţionale, cu scopul organizaţiei, pentru a exclude pe cât posibil orice posibilitat

Informaţiile legate de nerespectarea codului etic vor fi tratate în mod confidenţial de către comisiile etice. Psihoterapeuţii sunt interesaţi să coopereze la elaboralea legilor şi reglementărilor, sau să informeze publicul larg de lipsurile existente legate de legile şi reglementările psihoterapiei Consiliul Etic trebuie să monitorizeze în scopul de a afla măsura în care sunt respectate principiile și normele generale de conduită profesională de către salariați și să îi ajute pe aceștia să cunoască, să înțeleagă și să respecte mai bine aceste norme privind aprobarea Codului etic al Directiei Generale de Asistentä Socialä si Protectia Copilului Dâmbovita Directorul general al DGASPC Dâmbovita, Având în vedere: prevederile Ordinulul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitä!ilor publice Codul etic pentru Corpul diplomatic și consular al României. Abraham Lincoln definea diplomația ca fiind arta de a-i lăsa pe alții să facă de bună voie ceea ce le spui tu.. Sigur, diplomația este o artă pe care unii o învață în timp urmând școli de specialitate, trecând examene și doar cei mai buni dintre cei buni.

Codul etic al contabililor profesionişti. Misiunea organismului internaţional al contabililor, IFAC, constă în consolidarea profesiei contabile la nivel global, prin standarde armonizate, capabile să furnizeze servicii de înaltă calitate în interesul public. Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA. Art.5. Aplicarea Codului etic. (1) Prevederile prezentului Cod Etic au ca si raţiune,exercitarea profesiei de evaluator ori consultant de catre membrii Asociatiei intr-un mod profesionist, care sa ofere Asociaţieireprezentarea unui garant: a) pentru public, al calităţii şi fiabilităţii prestaţiilor evaluatorilor,membri ai asociatiei; b. membrilor săi care au încălcat standardele Codului Etic, inclusiv excluderea din FRP, şi poate comunica altor instanţe sau persoane decizia sa. Codul Etic nu se referă la răspunderea civilă. Faptul că un psihoterapeut a încălcat standardele codului etic nu înseamnă neapărat că este vinovat sa Codul etic al partidelor, propus, SE VREA ca un regulament intern, gandit și emis in partid cu scopul de a reglementa cumva comportamentul dintre membri, in partid și ce măsuri se pot lua atunci cand sunt dovediți ca penali de factorii externi partidului, fapt acoperit azi de statut și codul penal, nimic nou, tocmai pentru faptul că. - elaborarea Codului etic in temeiul prevederilor Legii nr. 1/ 2011, Legea Educatiei Nationale; - constientizarea personalului din cadrul unitätii cu prevederile Codului etic; - acordarea de consultanta si asistenta cu privire la respectarea normelor de conduita; - monitorizarea aplicarii prevederilor Codului etic in cadrul institutiei. 5.3

Scopul Codului constă în promovarea culturii etice și crearea cadrului etic necesar desfășurării activității de audit intern, astfel încît să se asigure îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a persoanelor care efectuează auditul intern în mod conștiincios Scopul Codului Etic este promovarea unei culturi etice la nivel global în cadrul profesiei de audit intern. Activitatea de audit este un departament, divizie, serviciu, echipă de consultanţi sau de orice alt practician care oferă o asigurare independentă şi obiectivă şi servicii de consultanţă care contribuie la adăugarea unui plus.

CUVÂNT ÎNAINTE Manualul de proceduri pentru implementarea Codului de Conduită se doreşte a fi un ghid practic de aplicare a două acte normative, respectiv Legea nr. 52/2003 privind transparena decizională şi Legea nr. 7/2004 ţ privind codul de conduită a funcţionarilor publici, legi de o importanţă strategică în asigurarea succesului reformei administraţiei public Codul etic şi de integritateaal salariaţilor Liceului Tehnologic Grigore C. Moisil îşi propune, prin conţinutul lui, să promovezepracticile corecte, cinstite, drepte în relaţiile care iau naştere în interiorul şcolii. Art. 1. Scop 1.1 Prezentul Cod are drept scop ghidarea conduitei tuturor membrilor comunităţii şcolare Scopul Codului nu este acela de a se referi la toate situațiile etice sau legale posibile. Toată lumea ar trebui să se bazeze pe înțelepciune, prevedere și o judecată solidă. Comportamentul etic este o responsabilitate individuală. Toți administratorii, angajații și alte persoane.

etic care functioneazä în cadrul spitalelor publice 5.2. Legislatie secundarä: 'Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitätilor publice Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018 'Ordinul nr. 201/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea îndrumare Prezentarea modalităţilor de realizare a codului etic . Unitatea şcolara trebuie sa aiba un cod de conduita scris, care este un mijloc de comunicare uniforma a valorilor etice a tuturor salariatilor. Codul etic stabileste care sunt obligatiile rezultate din lege carora trebuie sa i se supuna salariatii . 8.2. Documente utilizate: 8.2.1 Varianta finală a Codului va include, parțial sau în totalitate, notele de subsol actuale. Multe dintre codurile naționale de etică a CS practică acest sistem de argumentare prin note de subsol. Rămâne de văzut care vor fi semnalele primite la pretestarea prin consultare publică. 1 NAS-NAE-IOM (1992) desfăşura pentru întocmirea codului etic în cadrul unităţii şcolare.Obiectul acestei proceduri sunt toate etapele ce vor fi parcurse pentru întocmirea codului etic 6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate: 6.1. Legislaţie primară: SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitătii

(07 - 01 - 2004) CODUL ETIC al INSPECTORULUI de CONTROL

Codul etic al inspectorului de control fiscal încurajeaz ă contribuabilul s ă contribuie activ la derularea activit ății de control. CAPITOLUL II Obiectiv Obiectivul Codului etic al inspectorului de control fiscal îl reprezint ă desf ășurarea la cele mai înalte standarde de profesionalism a activit ății de control fiscal Cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern/angajatului din cadrul Direcţiei audit intern În scopul executării prevederilor art. 564 din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, în conformitat

Codul Etic - Asociatia Profesionala a Agentilor Imobiliari

2. Se abrogă Ordinul ministrului finanțelor nr. 74/2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament-model de funcționare a unității de audit intern) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 217-222, art. 1044). 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale monitorizează aplicarea prevederilor Codului etic şi de integritate din cadrul instituţie